موسسه مطالعاتی خلیج فارس

موسسه مطالعاتی خلیج فارس


ما از طریق همایش ملی حاتم با مجموعه الگام آشنا شدیم و از نرم افزار crm این مجموعه استفاده میکنیم و راضی هستیم .